Archiwum

Nowe publikacje szkoleniowe

12/08/2015

Na rynku pojawiły się nowe publikacje szkoleniowe. Zapraszamy do lektury. Szczegóły w rozwinięciu.

 

"IMOPEKSIS Psychopedagogiczna metoda zarządzania sobą, partnerem, grupą i sytuacją stresową." T. Huciński

W pracy zostały opisane cechy psychospołeczne: intencje, motywacja, pewność siebie, zarządzanie emocjami, koncentracja, spójność grupy oraz intuicja w aspekcie odczuć i upodmiotowienia, w ujęciu odczuć własnych, partnera, grupy, zespołu i sytuacji.Należy wyjaśnić, że omawiane czynniki wbrew częstym, potocznym opiniom podlegają kształtowaniu. Ważne jest by odróżniać te cechy na które można mieć wpływ od elementów, na które wpływu nie mamy.Cechy psychospołeczne takie jak: koncentracja, motywacja, emocje czy pewność siebie w dużym stopniu da się kształtować. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy zwróci się uwagę na cechy takie jak: inteligencja, temperament i naturalne uzdolnienia są cechami wrodzonymi, na który wpływ jest ograniczony.

Autor w każdym dziale dokładnie opisuje sytuację życiowe i boiskowe, które spotykają nas każdego dnia. Prawda i samokontrola, następnie doświadczanie przepływu emocjonalnego, przerzutność i podzielność uwagi prowadzą do komunikacji empatycznej w dialogu wewnętrznym, tzn. szczęścia, przyjemności, zadowolenia z siebie i samorealizacji. Zaraz po wstępie czytelnik napotyka na szeroko opisane intencje. (Intencje jako autorytet) Metody ich diagnozowania, zmiany z negatywnych przekonań, które prowadzą do(rzeczywisty autorytet)rzeczywistego szacunku w relacji zawodnik-trener, trener-zawodnik. Ponad to został przedstawiony cały mechanizm kształtowania pozytywnych intencji w stosunku (trenera) stanowiska i instytucji.

W kolejnym rozdziale autor opisuje motywację jako całość zjawisk określających cel postępowania i pobudzających do rozpoczęcia konkretnej czynności. Motywację określa się jako stan wewnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek działań. Dodatkowo przedstawione są sposoby kształtowania motywacji wewnętrznej i jej przewaga nad motywacją zewnętrzną.

Następną składową wartości IMOPEKSIS jest czynnik pewności siebie, czyli poczucie własnej wartości. Przede wszystkim ważne jest zdobywanie nowych kompetencji i zarządzanie posiadanymi umiejętnościami we wszystkich aspektach (wiedzy, nawyków i samooceny). Niechciane, niskie poczucie pewności siebie powoduje lęki, obniża koncentrację i w efekcie negatywnie wpływa na skuteczność podejmowania i kontynuowanie działań.

Wyzwania dzisiejszego świata, stawiane w obrębie większości dziedzin, w dużej mierze wiążą się z kompetencjami zarządzania emocjami, swoimi, partnera oraz grupy osób. W aspekcie psychopedagogicznym sukces, czyli odczucie realnego spełnienia w procesie samorealizacji, w dużym stopniu zależy więc od kompetencji związanych z radzeniem sobie z osobistymi wrażeniami emocjonalnymi oraz umiejętności zarządzania emocjami podczas współpracy z partnerem, grupą i zespołem w sytuacji trudnej. Rozdział jest przepełniony wskazówkami metodycznymi, sposobami i mechanizmami zarządzania emocjami we wszystkich aspektach życia.

Kolejny rozdział pracy, kieruje czytelnika w sferę koncentracji, która rozumiana jest jako skupienie uwagi i skierowanie jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie lub sytuację. Wszystko składa się na możliwość efektywnego wykonywania działań o charakterze umysłowym lub fizycznym. Poznanie zasad kształtowania koncentracji i wykorzystywanie tej wiedzy jest jedyną drogą do osiągnięcia stanu optymalnego pobudzenia, przepływu ?flow", w którym nie liczy się czas, nie liczy się miejsce, jest się tu i teraz, działa się na podświadomości.

Zagłębiając się dalej, czytelnik dochodzi do rozdziału poświęconemu budowaniu spójności grupy. Kolejno ukazują się mechanizmy kształtowania spójności grupy i zespołu, kształtowanie ról, przedstawione są relacje w aspekcie hierarchii i chronologii w drużynie. W pełnym spektrum przedstawione są sposoby zarządzania zawodnikami rezerwowymi oraz działania grupy jako całość wewnątrz i na zewnątrz.Dużą role w prowadzeniu siebie według zasad IMOPEKSIS stanowi intuicja. Wbrew powszechnym opiniom, nie jest ona cechą metafizyczną, siłą nadprzyrodzona, z której korzystają tylko ludzie wybitni i geniusze. Intuicja to nic innego jak umiejętność korzystania z zasobów podświadomości. Kiedy człowiek korzysta ze świadomości tj. myśli, analizuje, rozważa lub wspomina nie wykorzystuje wszystkich możliwości mózgu. Podświadomość i dane w niej zapisane pozwalają usłyszeć ?jej głos", a wtedy pojawia się możliwość realizacji działań w jeszcze szerszym zakresie.

Proces zarządzania sobą, partnerem, grupą i sytuacją można nazwać systemem IMOPEKSIS, w którym ostatnią składową jest skuteczność, a co za nią idzie sukces. Innowacja tej metody pokazuje jaki ogromny wkład intelektualny należy włożyć, aby budować wartości sukcesu osobistego, sukcesu rodzinnego i sukcesu sportowego. Osiągając poziom IMOPEKSIS nabywamy kwalifikacje miękkie, dzięki którym codzienne sytuacje życiowe stają się jasne, zrozumiałe i pozwalają być SZCZĘŚLIWYM.

 

?Naukowe podstawy osiągnięcia sukcesu sportowego kobiet" T. Huciński

W treści pracy zostało wykorzystane 18-letnie przygotowanie zespołów reprezentacji narodowej oraz 28-letni staż pracy autora z zespołami męskimi i żeńskimi na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego. Publikacja pokazuje główne obszary procesu szkoleniowego, na które trenerzy mogą mieć wpływ. Ponad to prezentuje metody, formy i środki, które służą ocenie predyspozycji - zdolności zawodników, a szkoleniowcom pozwala na trafne, rzetelne i obiektywne planowanie dyspozycji sportowej podopiecznych oraz ich przygotowanie do zawodów i imprez najwyższej światowej rangi sportowej.

Już pierwszy rozdział przedstawia społeczne znacznie aktywności sportowej w sporcie kobiet. Kultura fizyczna i sport we współczesnym społeczeństwie należą do jednych z najważniejszych czynników wszechstronnego rozwoju i wychowania człowieka, wzmocnienia jego zdrowia, zwiększenia zdolności do pracy, aktywnego, twórczego i długoletniego życia. Trening sportowy natomiast, to przede wszystkim socjalno-pedagogiczne procesy, których obiektem jest człowiek z całą złożonością funkcji jego organizmów. Ponad to rozdział zawiera szeroki opis właściwości psychofizjologicznych i morfologicznych kobiet, które uprawiają sport, oraz współczesne poglądy dotyczące systemu przygotowania sportowego kobiet.

Rozdział drugi wprowadza czytelnika w szereg metod treningowych, podstaw budowania wieloletniego sytemu oraz przedstawia sposoby kwalifikowania, oceniania wydolności kobiet w dyscyplinach sportowych. Rola trenera jest tu ukazana jako powinność do wyrażania głębokiej wiedzy na temat żeńskiego organizmu, pojmowanie specyficznej socjalnej roli kobiet i chęć do pełnego kształtowania i wspomagania osobowości i zdrowia zawodniczek. Dodatkową prezentowaną wartością jest wiedza zespołów eksperckich w świetle przygotowania czynnościowo-wydolnościowego, sposobów pomiaru organizmu oraz medyczno-biologiczne aspekty treningowe.

Kolejnym opisanym przez autora zagadnieniem jest znaczenie czynnika somatycznego w osiąganiu mistrzostwa sportowego koszykarek. Zgromadzony bogaty materiał przekonuje, że budowa ciała jest ważnym czynnikiem warunkującym poziom rezultatów sportowych. Warunki somatyczne jak np. wysoki wzrost to wskaźnik sprzyjający skuteczności działań we współczesnej siatkówce. W związku z tak wysokim znaczeniem tego czynnika zmodyfikowano przepisy w tej dyscyplinie sportu. Kolejnymi zagadnieniami w tym rozdziale są współzależności pomiędzy parametrami budowy ciała i funkcjami organizmu koszykarek w różnym wieku i kwalifikacji sportowej.

Znaczenie czynnika psychologicznego w osiąganiu mistrzostwa sportowego, to treść kolejnego działu, w którym została zawarta wiedza na temat różnorodności ocen samopoczucia, nastrojów i reakcji wzrokowo-ruchowej koszykarek. Następnie ważne jest aby trener poznał predyspozycje osobowościowe zawodniczek, odgrywają one ważną role w działalności sportowej - zarówno w procesie treningu, jak i podczas zawodów. Ustalenie powiązań między różnymi cechami osobowości jest szczególnie ważne przy stosowaniu zasad indywidualizacji. Wyżej wymienione treści podzielone zostały jako komponenty osobowości warunkujące społeczny wymiar sportu. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami poruszanymi w książce jest znaczenie lidera w żeńskiej drużynie koszykówki oraz psychologiczna charakterystyka systemu wzajemnych stosunków w układzie ?trener-zawodniczka-drużyna" określający efektywność działalności treningowej i startowej. Podsumowaniem rozdziału jest pokazanie predyspozycji osobowych do bycia zawodnikiem reprezentacji narodowej.

W ostatnim rozdziale każdy z czytelników otrzymuje kwalifikacje w sferze kontroli obciążeń treningowych i startowych w systemie sterowania przygotowaniem zawodników. Ukazany jest także proces budowania rocznego, miesięcznego i tygodniowego cyklu treningowego koszykarek wysokiej kwalifikacji. Opisane również została celowość wykorzystania treningu w warunkach górskich i równinnych w celu polepszenia wydolności startowej koszykarek. Dogłębna analiza i specjalne obserwacje procesu przygotowania i występów w zawodach międzynarodowych najlepszych żeńskich drużyn klubowych i reprezentacji, gromadzenie różnych informacji o rywalkach, dane badań naukowych, obserwacje zawodniczek i zespołów, a także materiały dotyczące działalności sportowej to daleki niepełny spis problemów, które spotykają trenera każdego dnia w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Wyżej opisane książki można nabyć poprzez stronę:

wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/8

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17

 

 


Polecamy