Statut WOZKosz W.M.

STATUT


WARSZAWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Rozdział I.


Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1


Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego (w skrócie WOZKosz), zwany dalej "Związkiem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje (kluby, towarzystwa, stowarzyszenia), których działalność służy rozwojowi i popularyzacji koszykówki.

§ 2


Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem, jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.

§ 3


Terenem działania związku jest obszar województwa mazowieckiego a siedzibą władz Związku m.st. Warszawa.

§ 4


Związek jest członkiem Polskiego Związku Koszykówki i w swej działalności kieruje się także jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi. Związek może być także członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 5


Związek opiera swą działalność na aktywności członków oraz pracy społecznej działaczy. Dla realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§ 6


Związek posiada emblemat organizacyjny odznaki i pieczęcie, których używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II.

Cele i kierunki działania.

§ 7


Celem działania Związku jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego koszykówki.

§ 8


Związek realizuje swoje cele przez:
1/ organizowanie rozgrywek mistrzowskich oraz zawodów sportowych i imprez popularyzujących koszykówkę,
2/ opracowywanie planów szkoleniowych oraz prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, sędziów, instruktorów i trenerów,
3/ opracowywanie i wydawanie materiałów pomocniczych do szkolenia,
4/ inicjowanie i prowadzenie kontaktów sportowych z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą,
5/ nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących koszykówki,
6/ nakładanie kar dyscyplinarnych,
7/ prowadzenie ewidencji członków Związku oraz zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów działaczy,
8/ przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te organizacje.

§ 9


Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział III.

Członkowie WOZKosz - ich prawa i obowiązki.

§ 10


1. Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ honorowych
3/ wspierających
2. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby sportowe.
3. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku zwane dalej "Zgromadzeniem" na wniosek Zarządu Związku.
4. Członkami wspierającymi Związku mogą być kluby nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym określone w Art. 6 ust. 3 Ustawy o kulturze fizycznej oraz osoby prawne lub fizyczne, które uznają statut Związku i wspierają jego działalność, oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej nie będące klubami sportowymi prowadzące działalność w zakresie koszykówki.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 11


1. Członkowie zwyczajni Związku przez swoich delegatów mają prawo do:
1/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w Zgromadzeniach,
2/ biernego i czynnego prawa wyborczego władz Związku,
3/ wyrażania opinii o działalności Związku oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku,
4/ korzystania z uprawnień wynikających ze statutowej działalności Związku,
5/ uzyskiwania informacji o działalności Związku i jego zamierzeniach,
6/ pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku.
2. Członkowie honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Zgromadzeniu.

§ 12


Członkowie Związku są obowiązani do:
1/ przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i postanowień Związku oraz innych przepisów regulujących uprawianie koszykówki w Polsce,
2/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego koszykówki,
3/ czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku przez branie udziału w Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach władz i komisji Związku do których zostali wybrani,
4/ regularnego opłacania obowiązujących składek na rzecz Związku i PZKosz.
5/ udziału w zawodach mistrzowskich i towarzyskich organizowanych przez Związek.

§ 13


Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
1/ zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Związku, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań, do Zarządu Związku,
2/ rozwiązania się klubu lub stowarzyszenia,
3/ wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu, w tym nieopłacania regularnego składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.

§ 14


1. W przypadku naruszania przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:
1/ zwrócenia uwagi na stwierdzone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
2/ odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego,
3/ nałożenia kary finansowej,
4/ zawieszenie w prawach członka i okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych,
5/ wykluczenia określonego w § 13 ust. 3.
2. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu przez Zarząd Związku w przypadku udowodnionego popełnienia czynu niegodnego Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Pozbawienie tytułu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zgromadzenie.
3. Członkostwo wspierające Związku ustaje w przypadku określonym w § 13 ust. 1 i 3.
4. Członkostwo Związku ustaje w przypadku likwidacji lub rozwiązania Związku.

§ 15


Od uchwał Zarządu Związku dotyczących zawieszenia lub wykluczenia, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Związku do Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV.

Władze Związku

§ 16


Władzami Związku są:
1/ Walne Zgromadzenie Delegatów,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§ 17


Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej "Zgromadzeniem" jest najwyższą władzą Związku i zwoływane jest przez Zarząd Związku dla załatwienia spraw związanych z działalnością Związku jako:
1/ sprawozdawczo-wyborcze - raz na cztery lata,
2/ sprawozdawcze - corocznie,
3/ nadzwyczajne - w terminie do trzech miesięcy od zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania. Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwołane na wniosek:
a/ co najmniej połowy członków Związku,
b/ Komisji Rewizyjnej
c/ Zarządu Związku

§ 18


Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Związku i przekazanym członkom Związku wraz z pisemnym sprawozdaniem nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.

§ 19


1. Do kompetencji Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego należy:
1/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
2/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalanie regulaminu obrad,
4/ uchwalanie kierunków działań i programu Związku,
5/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku,
6/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
7/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku,
8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu określonych w § 22 p.8.
9/ podejmowanie uchwał o charakterze gospodarczym oraz ustalanie wysokości składek członkowskich.
10/ wybór delegatów na Zgromadzenie PZKosz,
11/ zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
12/ rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną lub delegatów Związku i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Sprawozdawczego należą sprawy wymienione ust. 1 oprócz p. 2, 6 i 10.
3. W Zgromadzeniu udział biorą:
1/ z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych i członkowie ustępującego Zarządu według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Związku,
2/ z głosem doradczym - członkowie władz Związku którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi, członkowie wspierający lub ich przedstawiciele, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
4. Obrady Zgromadzenia odbywają się na podstawie Regulaminu obrad zatwierdzonego przez delegatów na danym Zgromadzeniu a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów w I terminie i bez względu na liczbę delegatów w II terminie. Uchwały dotyczące zmiany statutu, spraw majątkowych lub rozwiązania Związku wymagają 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Termin ważności mandatów delegatów określają członkowie Związku.
5. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a członkowie pełnią swoje funkcje społecznie - z wyjątkiem Sekretarza Związku, który pełni także funkcję skarbnika i powinien być pracownikiem etatowym.

§ 20


1. Zarząd Związku kieruje jego działalnością i składa się z 9 - 11 członków (w tym Prezesa), wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek nawet jednego delegata. Prezes Związku wybierany jest w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
2.Do Zarządu wchodzą z urzędu:
a) Przewodniczący Kolegium Sędziów wybrany przez sędziów w obowiązującym trybie,
b) Sekretarz-Skarbnik, jako pracownik etatowy jednostki zapewniającej obsługę Związku. W przypadku samodzielnego funkcjonowania Związku Sekretarza-Skarbnika zatrudnia Zarząd.
3. Strukturę organizacyjną i rodzaj funkcji w Zarządzie określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd, a przydziału funkcji poszczególnym członkom Zarządu dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu.
4. Zarząd Związku ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków
w miejsce tych którzy ustąpili podczas trwania kadencji, jednak liczba tych osób nie może przekroczyć 1/3 wybranych członków Zarządu.

§ 21


1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu, a uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Obradom przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów i głos przewodniczącego decyduje w przypadku równości głosów.
2. Między posiedzeniami Zarządu decyzje podejmuje Prezes lub Sekretarz Związku, przy czym wymagają one zatwierdzenia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

§ 22


Do kompetencji Zarządu należy:
1/ realizacja uchwał i wytycznych Zgromadzenia, PZKosz i władz sportowych,
2/ ustalanie rzeczowych i finansowych planów działania Związku oraz ich realizacja,
3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie koszykówki,
5/ powoływanie i nadzorowanie pracy komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów pracy i składów komisji,
6/ organizowanie rozgrywek zgodnie z wytycznymi PZKosz,
7/ organizowanie szkoleń dla trenerów, sędziów i zawodników,
8/ przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Związku,
9/ rozstrzyganie sporów miedzy członkami Związku,
10/ koordynowanie prac i nadzór nad funkcjonowaniem organów Zarządu,
11/ zatwierdzanie regulaminów rozgrywek,
12/ zwoływanie Zgromadzeń,
13/ opracowywanie planów, sprawozdań i rozliczeń,
14/ zatwierdzanie trenerów oraz kadr reprezentacji województwa i makroregionu.
15/ przyznawanie odznaczeń i wyróżnień,
16/ wnioskowanie i opiniowanie w sprawach:
a/ zmian barw klubowych ze względów sportowych,
b/ nagród, odznaczeń i kar do jednostek nadrzędnych,
17/ powoływanie i skreślanie sędziów, nadawanie klas sędziowskich,
18/ prowadzenie działalności gospodarczej oraz podpisywanie zleceń, zamówień, rozliczeń, umów itp.

§ 23


1. Do organów Zarządu Związku należą:
1/ Kolegium Sędziów,
2/ Wydział Gier i Dyscypliny,
3/ Komisje i zespoły problemowe powoływane w miarę potrzeb.
2. Organy Zarządu działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd
3. Zarząd jest II instancją w trybie odwoławczym w stosunku do decyzji organów określonych w ust. 1.
4. Członkowie Kolegium Sędziów wybierani są przez sędziów zarejestrowanych na obszarze województwa mazowieckiego, także tych którzy posiadają uprawnienia nadane przez Okręgowe - Powiatowe Związki Koszykówki będące członkami Związku. Zarządowi przysługuje prawo zawieszenia lub rozwiązania Kolegium Sędziów, jeżeli działalność tego organu jest sprzeczna z uchwałami Zarządu i celami Związku oraz zwołanie Walnego Zebrania Sędziów.
5. Członkowie WGiD i komisji problemowych wybierani są przez ich Przewodniczących i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
6. Zarząd Związku wykonuje swoją pracę przy pomocy Biura Związku w którym może zatrudniać pracowników.

§ 24


Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Związku oraz innych ustawowych organów i instytucji.

§ 25


1. Komisja Rewizyjna Związku sprawuje nadzór nad działalnością Związku i składa się z trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie. Komisja ma prawo kooptacji członków na zasadach określonych w § 20 pkt. 4.

§ 26


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
1/ bieżąca kontrola działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz przeprowadzenie conajmniej raz w roku kontroli kompleksowej,
2/ sporządzanie sprawozdań i wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie terminów usunięcia uchybień,
3/ przedstawianie sprawozdania Zgromadzeniu,
4/ wyłączne prawo składania wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5/ branie udziału (przez jej przewodniczącego lub członków) w posiedzeniach Zarządu Związku lub jego organów - z głosem doradczym,
6/ wnioskowanie o zwołanie Zgromadzenia nadzwyczajnego.

Rozdział V.

Nagrody i kary.

§ 27


1. Związek ma prawo do wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla koszykówki jednostek organizacyjnych i osób fizycznych (zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze).
2. Związek ma prawo nakładania kar na członków Związku oraz osoby wymienione w pkt. 1.
3. Rodzaje nagród, wyróżnień i kar oraz rodzaj, warunki i zasady ich przyznawania lub nakładania określają regulaminy Związku.

Rozdział VI.

Majątek Związku

§ 28


1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1/ wpływy ze składek członkowskich oraz z tytułu prowadzonych rozgrywek (wpisowe, kary, udziały w transferach zawodników) i innych zawodów,
2/ dotacje lub subwencje,
3/ darowizny,
4/ dochody uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową.

§ 29


Dla uzyskania funduszy Związek może powołać Fundację oraz współdziałać z innymi fundacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie określonym w statucie.

§ 30


Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym:
1/ Prezesa lub Wiceprezesa,
2/ Sekretarza - Skarbnika lub Głównego Księgowego albo innych osób upoważnionych przez Zarząd.

§ 31


1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia na zasadach określonych w § 19 pkt. 4 i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Związku.

§ 32


Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zgromadzeniu oraz Zarządowi Związku.


Polecamy